Garantie & Levering Houten Vloeren

Uipkes Houten Vloeren hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen.

Algemene Voorwaarden CBW

Uipkes houten vloeren sluit alle overeenkomsten onder CBW voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen zijn tot stand gekomen in april 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 mei 1996. Zij zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 305/1995. Uipkes houten vloeren gebruikt deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst die men sluit met client.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CENTRALE BRANCHEVERENIGING WONEN (1.1c)

parket vloeren en/of vloerplanken van massief hout, eikenhouten vloeren, kurk en laminaatvloeren

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de verkoper/opdrachtnemer: de ondernemer, lid van de Centrale Branchevereniging Wonen;

b. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;

b1. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

b2. consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

c. SEW: Stichting Erkenning Wonenbranche, die belast is met de uitvoering en handhaving van de Erkenningsregeling Wonenbranche;

d. SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de garantieregelingen als bedoeld in artikel 17 t/m 19 van deze voorwaarden;

e. vloerbedekkend materiaal: parket, eikenhouten vloeren, vloerplanken van massief hout, kurk- en laminaatvloeren;vloeren.

f. ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;

g. tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer;

h. aflevering: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede produkten;

i. oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van het aangebrachte vloerbedekkend materiaal.

Ondernemers die deelnemen aan de SEW en/of SG CBWzijn te herkennen aan het vignet “CBW-erkend”.

ARTIKEL 2 – DE GELDIGHEID

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door de leden van de Centrale Branchevereniging Wonen.

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE

1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer ver-

strekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen van de vloer. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen:

electriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, randafwerking, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het veredelen, het reinigen en/of in de was zetten en/of aflakken van vloeren.
3. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De aanbetaling

a. De ondernemer die deelnemer is aan de Stichting Erkenning Wonenbranche is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom. Op deze aanbetaling is de garantiebepaling van artikel 17 van deze voorwaarden van toepassing.

b. Alle andere dan in lid 1a bedoelde ondernemers zijn niet gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen.

c. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.

2. Prijswijziging

a. Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

b. Prijsverhogingen ná de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 10, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.

c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

3. Eigendomsvoorbehoud

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
5. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.

ARTIKEL 5 – DE LEVERTIJD

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

4.a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

b. Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

ARTIKEL 6 – DE 0P/AFLEVERING

1. Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig voor de op/aflevering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:

- de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;

- de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;

- ondervloeren droog en vlak zijn;

- ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezem

schoon ter beschikking worden gesteld. De ondervloer dient in ieder geval in de ruimste zin des woords in een zodanige staat te verkeren en van zodanige constructie te zijn, dat van het werk een goed resultaat verwacht kan worden;
- in de ruimte waarin gewerkt moet worden voldoende elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

2.a. De ondernemer stelt de consument er van op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.

b. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

c. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.

3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 – DE OPSLAG VAN GOEDEREN

1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:

a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen;

b. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;

c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10.

Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
3.a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.

b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de ondernemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd was geweest, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Alvorens de ondernemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
4. Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.

5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van E 22,69, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

ARTIKEL 8 – HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen,vloeren door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
2. Als bij aflevering van goederen,vloeren beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen,vloeren zonder schade te hebben ontvangen.

Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen,vloeren dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 9 – DE BETALING

1. Koop en verkoop

a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

b. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid 1c stuurt de ondernemer aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.

e. De ondernemer is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van E 22,69 voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.
2. Aanneming van werk

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk betreft als betalingsconditie:
- bij het geven van de opdracht 25% van de overeengekomen som,

- onmiddellijk na de oplevering 75%

De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.

3. Opschorten betalingsverplichting

De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 10 – DE ANNULERING

1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 11 – EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDER WERK

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend.Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Zaag- en snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten van de houten vloer bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

ARTIKEL 12 – DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT

1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, heb

ben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeen- komst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens in geval van overmacht, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de ondernemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.

3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13 – DE GARANTIE

1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.

2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

- tot één jaar na factuurdatum:

de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
- na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum:

de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;
- na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:

de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer. Het recht op vervanging van de houten vloer komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.

4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

5. Indien door de fabrikant van de goederen,houten vloeren een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen,vloeren of van het uitgevoerde werk.

7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur en tekening ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 14 – Klachten

1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet.

3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:

a. indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en de ondernemer deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. De ondernemer is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt;

b. indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De ondernemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen ten tijde van het leggen van de vloer zoals:

- een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voorzover deze niet door de ondernemer is aangebracht;

- extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;

- constructiefouten in het perceel.

6. De ondernemer is tevens niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden. Evenmin is de ondernemer aansprakelijk voor het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.

ARTIKEL 15 – VOORRIJKOSTEN

De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 16 – NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

ARTIKEL 17 – DE GARANTIEREGELING BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4 LID 1a

1. Deze regeling strekt ten gunste van de consument die van een deelnemer aan SG CBW, de ondernemer, woninginrichtingsartikelen heeft gekocht dan wel met deze ondernemer een overeenkomst heeft gesloten, waarbij deze ondernemer werk heeft aangenomen of zich tot diensten heeft verplicht op het gebied van de woninginrichting.

Onder deze regeling vallen niet overeenkomsten met zakelijke afnemers.

2. Deze regeling is van toepassing indien aan alle vier de na volgende voorwaarden is voldaan:

a. er is een overeenkomst als bedoeld in lid 1;

b. de consument heeft een aanbetaling verricht;

c. de betreffende ondernemer krijgt surséance van betaling of wordt bankroet verklaard en

d. in verband daarmede wordt de in sub a bedoelde overeenkomst niet of niet volledig uitgevoerd noch de aanbetaling terugbetaald binnen drie maanden na het verlenen van de surséance van betaling of het uitspreken van het bankroet.

Voor toepassing van deze regeling is verder vereist dat de consument uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden sub a t/m d is voldaan een schriftelijk beroep daarop heeft gedaan bij de SG CBW1. De consument dient hierbij in ieder geval te overleggen een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling alsmede een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.

3. Ingeval lid 2 van toepassing is, zal de SG CBW uiterlijk binnen twee maanden nadat een beroep op de regeling is gedaan, aan de consument een lijst van deelnemers aan SG CBW ter beschikking stellen. Binnen zes maanden nadien kan de consument met de ondernemer van zijn keuze uit diens normale collectie en op diens normale leveringsvoorwaarden een of meer overeenkomsten tot levering van woninginrichtingsartikelen of het verlenen van diensten op het gebied van woninginrichting sluiten. In dat geval wordt de door de consument verrichte aanbetaling op de verschuldigde prijs in mindering gebracht, echter tot een maximum van 25% van de oorspronkelijk verschuldigde prijs en eveneens tot een maximum van 25% van de nieuwe prijs.

4. De consument is verplicht alle verlangde gegevens aan de SG CBW te doen toekomen en zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer, tot een maximum van het ingevolge lid 3 in mindering te brengen bedrag, aan de SG CBW over te dragen.

ARTIKEL 18 – DE GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen een consument en een ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag of aan de bevoegde rechter in Nederland.

2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

3. Wanneer de consument een klacht voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

4. Wanneer de ondernemer een geschil behandeld wil zien, stelt hij de consument schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de geschillencommissie. De ondernemer kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter, als de consument niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de geschillencommissie.

Indien de ondernemer in het geval de consument het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de consument alsnog het geschil voor behandeling voorleggen aan de geschillencommissie.
5. De geschillencommissie neemt in behandeling en doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie Wonen. De beslissing van de geschillencommissie geschiedt bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Indien aan het bepaalde in dit artikel is voldaan verschaft de SG CBW voor deelnemers aan SG CBW garantie conform artikel 19.

ARTIKEL 19 – BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN BEHORENDE BIJ ARTIKEL 18

1. De SG CBW zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van een deelnemer aan SG CBW tegenover de consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie Wonen in een bindend advies, overnemen indien deze deelnemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; een en ander tenzij de deelnemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd en voor zover, voor wat betreft de overeenkomst die ten grondslag ligt aan het bindend advies, geen beroep op de aanbetalingsgarantie gedaan kan worden of gedaan had kunnen worden.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de SG CBW.

3. In de leden 4 en 5 van dit artikel wordt met “in behandeling nemen van het geschil” bedoeld het moment waarop aan de volgende voorwaarden van het Reglement van de Geschillencommissie Wonen is voldaan:

- indiening van het door de commissie verstrekte vragenformulier;

- depot van het nog openstaande factuurbedrag bij de Stichting Geschillencommissies;

- betaling van het klachtengeld.

4. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil in behandeling is genomen, van een van de volgende situaties sprake is:

a. de deelnemer wordt bankroet verklaard;

b. aan de deelnemer wordt surséance van betaling verleend;

c. de bedrijfsactiviteiten van de deelnemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de SG CBW aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

5. Indien sprake is van een van de in artikel 19 lid 4 onder a t/m c genoemde situaties _nadat het geschil in behandeling is genomen, maar voordat het bindend advies is gegeven, wordt nakoming van het bindend advies gegarandeerd tot een maximum van _E 1361,40, onder de voorwaarde dat de consument de gehele vordering aan de SG CBW overdraagt. Indien verhaal door de SG CBW op de ondernemer redelijkerwijs mogelijk is, zal hetgeen verhaald wordt aan de consument worden uitgekeerd met dien verstande dat dit te zamen met het eerder uitbetaalde bedrag de totale waarde als bedoeld in het bindend advies niet overschrijdt.

1 Adres: Postbus 762, 3700 AT Zeist.egevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.